top of page

PRIVACY & SAFETY

1. Algemeen

NMTJW BV hecht belang aan uw privacy. Wij willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. Wil u weten hoe we bij NMTJW BV zorg dragen voor uw persoonsgegevens? Lees dan zeker deze privacyverklaring. We leggen uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijk persoon verzamelen, verwerken, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

We hebben het in deze privacyverklaring steeds over de gegevens van u als klant, potentiële klant, voormalige klant of als andere betrokkene, bv. begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, zakenpartner, enz. In welke hoedanigheid ook, NMTJW BV gaat steeds even zorgzaam om met uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon. Dit privacybeleid is uiteraard ook van toepassing wanneer u een bezoek breng aan onze kantoren, entiteiten, websites, beursstand, enz.

2. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing en wie is ervoor verantwoordelijk?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het veramelen, het beheer en gebruik, van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon door NMTJW BV. Alle persoonsgegevens worden beheerd door NMTJW BV, Hasseltstraat 33, 3900 Overpelt.

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u ons zelf heeft bezorgd, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten, die we verkrijgen door het gebruik van onze producten en/of diensten of gegevens die we via derden hebben ontvangen.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer, ...), om u te contacteren (adres, telefoon- of gsmnummer, fax, e-mail, gebruikersnaam, idnetificatiegegevens over de toestellen die u gebruikt, ...) en om u correct van dienst te kunnen zijn (welke producten of diensten u gebrukt, voorkeuren en interesses, activiteit, feedback...).

4. Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens?

Persoonsgegevens worden voor diverse doeleinden verwerkt. Wij waken er echter over dat wij enkel de gegevens verzamelen en verwerken die toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We gebruiken aldus uw persoonsgegevens:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  • Indien wij hiertoe toestemming van u hebben gekregen. U bent hierin uiteraard te allen tijde vrij. Wenst u uw toestemming in te trekken dan kan u hiervoor contact opnemen via de geijkte kanalen.

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten.

  • Als wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico's, klantenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van onze rechten, ...). Daarbij letten wij erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.

  • Om aan direct marketing te doen. Als u dit helemaal niet wilt, leggen wij u hieronder uit hoe u uw recht tot verzet hiertegen kan uitoefenen.

5. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Intern nemen wij bij NMTJW BV de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in onze kantoren en/of via onze websites. Zo hebben we bijvoorbeeld de nodige firewalls in dienst die externe toegang van buitenaf beveiligen, wordt een stringent paswoordbeleid toegepast. Wij zien er op toe dat onze medewerkers en verwerkers alleen over de nodige gegevens beschikken die zij nodig hebben in de uitvoering van hun opdracht en zij die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier behandelen.

Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers, in overeenstemming met de geldende wetgeving weliswaar, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen.

6. Overdracht aan derde partijen?

NMTJW BV houdt zich eraan geen persoonsgegevens aan derde partijen te verkopen en/of te verhuren.

Voor sommige aspecten van onze bedrijfsvoering doen wij beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat wij voor bepaalde taken en/of diensten soms genoodzaakt zijn tijdelijk gegevens aan een externe verwerker over te maken.

U kan er evenwel van op aan dat indien wij dit doen, wij er steeds op toezien dat uw gegevens met de nodige vertrouwelijkheid, op een veilige manier en als een goede huisvader worden behandeld en beheerd.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, volgen wij het beschermingsniveau volgens de vereisten opgenomen in de Europese regelgeving.

7. Bewaringstermijn?

Persoonsgegevens mogen uiteraard niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van het doeleinde, verschillen. In ieder geval bewaart NMTJW BV uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor die gegevens werden verzameld noodzakelijk s of zolang de wet ons dit verplicht.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende de daartoe noodzakelijke periode na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen bv. in het kader van onze wettelijke aansprakelijkheid als aannemer en aldus ook uit bv. juridische, fiscale of boekhoudkundige noodzaak. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

8. Wat zijn uw rechten?

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u een aantal rechten. Wij lijsten deze hierna voor u op.

8.1. Recht op toegang / inzage

Als betrokkene kan u op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verwerken. Als u uw recht van inzage wenst uit te oefenen dan kan dit via de hieronder weergegeven kanalen. Om uw recht van toegang / inzage uit te oefenen en iedere ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons evenwel een bewijs van uw identiteit te verschaffen.

8.2. Recht op verbetering

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die NMTJW BV over u heeft bewaard niet langer up-to-date / correct zijn. U kan ons dan ook steeds vragen om die persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen, u dient ons evenwel eerst een bewijs van uw identiteit te verschaffen zoals hier verder uiteengezet.

8.3. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te vragen om uw persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan uzelf of rechstreeks aan een derde partij over te dragen. Wij wijzer er wel op dat de geldende privacywetgeving in een aantal beperkingen voorziet, zodat dit recht van overdraagbaarheid niet toepasselijk is op alle gegevens.

8.4. Recht om zich te verzetten

Indien u zich niet kan vinden in de manier waarom NMTJW BV bepaalde persoonsgegevens verwerkt, bv. in het kader van direct marketing, profilering, kunt u zich hiertegen verzetten. U neemt hiervoor contact met ons op via de gebruikelijke hieronder weergegeven kanalen. Uw verzet zal ingewilligd worden tenzij er dwingende reden zijn om dit niet te doen, bv. wettelijke verplichting of uitvoering van het contract.

8.5. Recht om uw gegevens te laten verwijderen

U heeft niet alleen het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten veranderen, u heeft ook het recht deze te laten verwijderen.

U kan hiervoor contact opnemen met het departement Privacy. Hou er wel rekening mee dat de geldende privacywetgeving voorziet in een aantal uitzonderingen.

9. Tot wie kan u zich richten?

Indien u vragen, klachten of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, inclusief het uitoefenen van uw rechten, kan u contact opnemen met de privacy afdeling van NMTJW BV.

Dit kan telefonisch op het nummer: +32 (0)472 81 22 64 of per e-mail naar: laurens@sentowerpark.com

Ieder verzoek tot inzage, correctie, schrapping van gegevens dient een duidelijke opgave te bevatten van wat u concreet wenst in te zien, corrigeren, schrappen, ... Uw verzoek dient ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant en achterkant van uw identiteitskaart te bevatten. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal NMTJW BV zo snel algs mogelijk uw verzoek behartigen en u hierover berichten.

Voor de volledigheid informeren wij u dat, mochten wij niet reageren op uw vraag of indien ons antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, u steeds het recht hebt om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde overheidsinstanties.

bottom of page